Logo FuiteVeal

ALGEMENE (LEVERINGS)VOORWAARDEN

FUITE VEAL B.V.

 

Artikel 1: Definities

Lid 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Leverancier: de leverancier van de in lid 2 van dit artikel bedoelde zaken en diensten; de besloten vennootschap Fuite Veal B.V., gevestigd te Genemuiden aan de Kokosstraat 15 (8281 JB);

 

Afnemer: de wederpartij van de Leverancier, die de in lid 2 van dit artikel bedoelde zaken en diensten afneemt.

 

Lid 2

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door Leverancier te leveren zaken als door haar te leveren diensten.

 

Lid 3

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding, dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde INCOTERMS 2000.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Lid 1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze “algemene voorwaarden” van toepassing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de levering door Leverancier van vlees, vleesproducten en andere daarmee samenhangende goederen.

 

Lid 2

Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, waarbij de toepasselijkheid van deze “algemene voorwaarden” niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

 

Lid 3

Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Lid 4

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst

Lid 1

Alle aanbiedingen gedaan door Leverancier, in welke vorm dan ook en gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden, zijn voor Leverancier vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.

 

Lid 2

Indien een vrijblijvende aanbieding van Leverancier wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

Lid 3

Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door Afnemer verstrekte opdracht door Leverancier schriftelijk is bevestigd of door aanvaarding door Afnemer van een aanbod van Leverancier. Partijen zijn evenwel gerechtigd de totstandkoming van een overeenkomst ook op andere wijze te bewijzen.

 

Artikel 4: Aard en omvang van de overeenkomst

Lid 1

Voor de aard en omvang van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan de aanbieding van Leverancier bindend. Bij gebreke van ook een aanbieding zijn partijen vrij de aard en omvang van de overeenkomst op andere wijze te bewijzen.

 

Lid 2

De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Lid 3

Aan enige afwijking van of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan van de aanbieding van Leverancier, dan wel zoals deze anderszins aanvankelijk is overeengekomen, is Leverancier niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen, dan wel Leverancier van diens aanvaarding van een dergelijke afwijking of aanvulling blijk geeft door naar Afnemer toe daadwerkelijk een begin van uitvoering van die wijziging of aanvulling te maken. Indien een afwijking of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst is overeengekomen, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de overeengekomen wijzigingen. Indien een dergelijke aanvulling of afwijking leidt tot een langere levertijd, is Leverancier in geen geval aansprakelijk voor boetes en/of schade wegens termijnoverschrijding.

 

Lid 4

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde en behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan Afnemer aan afwijkingen van een overeengekomen hoeveelheid of gewicht van 2% of minder geen rechten en/of aanspraken jegens Leverancier ontlenen ten aanzien van zogenoemd ‘hangend vlees’. Hieronder dient onder andere te worden verstaan: karkas van kalf, pistola/achterspan, borst met vang, crops, voorvoet en voorspan. Afwijkingen van een overeengekomen hoeveelheid of gewicht van meer dan 2% kan alleen tot een korting leiden op basis van de gegevens die vermeld staan in de vrachtbrief. Ten aanzien van eventueel gewichtsverlies van verpakt vlees kan Afnemer uitdrukkelijk geen rechten en/of aanspraken jegens Leverancier ontlenen.

 

Artikel 5: Prijs

Lid 1

Tenzij tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Leverancier opgegeven respectievelijk overeengekomen prijzen gebaseerd op levering franco op de overeengekomen plaats van aflevering, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering, welke kosten voor rekening van Afnemer zijn. Leverancier zal geen vrijstelling van welke belasting of heffing dan ook erkennen, tenzij Afnemer aan Leverancier een deugdelijk certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting ter hand stelt.

 

Lid 2

De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen, respectievelijk de overeengekomen prijs of prijzen, zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en die van levering, de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan Leverancier berekende prijzen, wijzigingen ondergaan, is Leverancier gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Lid 3

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van Leverancier aangegeven in Euro. Het koersrisico komt ten laste van Afnemer.

 

Lid 4

Indien de prijs is vastgesteld in een andere valuta dan Euro, zal het met deze prijs corresponderende bedrag in Euro op het moment van betaling niet lager zijn dan de prijs in Euro op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zou zijn geweest.

 

Lid 5

Leverancier is gerechtigd om de kosten die voor Leverancier aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, separaat, d.w.z. boven de overeengekomen prijs/prijzen, aan Afnemer in rekening te brengen.

 

Lid 6

Verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik, zoals kratten e.d., blijft te allen tijde eigendom van Leverancier en dient, tenzij tussen partijen anders overeengekomen, binnen veertien dagen na aflevering door de Afnemer aan Leverancier te worden geretourneerd. Indien de Afnemer daarmee in gebreke blijft, is Leverancier gerechtigd alle kosten verbonden aan de vervanging van het betreffende materiaal aan de Afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Levertijd

Lid 1

De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  2. de dag van ontvangst door Leverancier van de voor de uitvoering van de

overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, specificaties,

goedkeuringen en alle overige gegevens respectievelijk materialen die Leverancier

voor de levering nodig heeft;

  1. de dag van ontvangst door Leverancier van hetgeen door de Afnemer bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, dan wel de dag van ontvangst door Leverancier van de zekerheid die door de Afnemer voorafgaand aan de overeenkomst aan Leverancier dient te worden gesteld.

Lid 2

Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. In voorkomende gevallen is Afnemer, indien Leverancier ingevolge het in de voorgaande volzin bepaalde in verzuim is geraakt, slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is nagekomen en de instandhouding van het nog niet nagekomen gedeelte van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.

 

Lid 3

Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.

 

Lid 4

Indien de levering wegens een niet aan Leverancier toerekenbare omstandigheid, anders dan in het voorgaande lid bedoeld, wordt vertraagd, zal/zullen de overeengekomen prijs/prijzen door Leverancier worden gefactureerd en door Afnemer dienen te worden betaald als ware tijdig geleverd.

 

Lid 5

Indien Leverancier ten gevolge van een vertraging zoals bij de voorgaande bedoeld genoodzaakt is zaken terug te nemen of op te slaan, zal Leverancier in dat geval gerechtigd zijn, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel, aan Afnemer per maand een bedrag ter grootte van 2% van de prijs van die zaken in rekening te brengen.

 

Lid 6

Leverancier is steeds gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.

 

Lid 7

Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen, blijven deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, maar is Leverancier tevens gerechtigd in dat geval de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en volledige schadevergoeding te eisen, dan wel in rechte bevrijding van haar verbintenis te vorderen. Tevens is Leverancier in dat geval gerechtigd de zaken, nadat drie dagen na de aanbieding aan Afnemer zijn verstreken, aan derden te verkopen. In het laatste geval treedt de opbrengst van die zaken tot maximaal de overeengekomen prijs in plaats van die zaken, met dien verstande dat Leverancier gerechtigd is alle door haar gemaakte kosten en schade op die opbrengst in mindering te brengen respectievelijk met die opbrengst te verrekenen, onverminderd het recht van Leverancier Afnemer anderszins voor alle kosten en schade aan te spreken, en een en ander onverlet alle andere in dat geval aan Leverancier jegens Afnemer toekomende rechten.

 

Lid 8

Indien bij een overeengekomen levering van soortzaken deze na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen, is Leverancier gerechtigd de voor aflevering bestemde zaken aan te wijzen, in welk geval Leverancier, na verwittiging aan Afnemer, nog slechts tot aflevering van deze zaken verplicht is, onverminderd de bevoegdheid van Leverancier tot aflevering van andere zaken die aan de verbintenis beantwoorden, en onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde.

 

Artikel 7: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze “algemene voorwaarden” onder meer verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier of van haar leverancier(s).

 

Artikel 8: Levering en aanvaarding

Lid 1

Tenzij anders overeengekomen zal levering van zaken plaatsvinden ter plaatse van het magazijn c.q. de fabriek van Afnemer, in welk geval de zaken worden geacht door Leverancier te zijn geleverd en door de Afnemer te zijn aanvaard, zodra de zaken aan het door Afnemer opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd en ter lossing uit het vervoermiddel zijn aangeboden. Indien Afnemer de te leveren zaken zelf bij Leverancier afhaalt, vindt levering van zaken af magazijn plaats, in welk geval de zaken worden geacht door Leverancier te zijn geleverd en door Afnemer te zijn aanvaard, zodra de zaken aan Afnemer zijn aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

 

Lid 2

In geval van levering van diensten worden deze geacht te zijn geleverd en door Afnemer te zijn aanvaard zodra de werkzaamheden zijn beëindigd en het personeel van Leverancier is vertrokken.

 

Artikel 9: Overgang risico

De te leveren zaken zijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf de levering zoals bedoeld in het voorgaande artikel.

 

Artikel 10: Transport

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de wijze van transport, expeditie, verpakking e.d. door Leverancier worden bepaald zonder dat daar enige aansprakelijkheid voor Leverancier uit kan voortvloeien. Indien Leverancier de zaken ter levering aan Afnemer heeft aangeboden, maar Afnemer die zaken om enigerlei, niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheid, niet afneemt, zijn de te leveren zaken vanaf het moment van aanbieding voor rekening en risico van Afnemer, onverminderd de overige in dat geval aan Leverancier toekomende rechten, en onverminderd het in dat verband in artikel 6 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

 

Artikel 11: Kwaliteit, keuring, tekortkomingen, reclames

Lid 1

De door Leverancier geleverde zaken gelden als deugdelijk, indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst ter plaatse van de vestiging van Leverancier gelden, en ook overigens beantwoorden aan de tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.

Lid 2

Gewichtsverlies van ‘hangend vlees’ door koeling of bevriezing wordt niet als een tekortkoming aangemerkt, indien dit gewichtsverlies niet meer dan 2% bedraagt. Afnemer zal een dergelijk gewichtsverlies slechts kunnen aantonen met een officiële weegbrief, waaruit naar het oordeel van Leverancier genoegzaam blijkt dat weging bij of direct in aansluiting op de levering op een geijkte weegschaal heeft plaatsgevonden. Indien Afnemer de te leveren zaken zelf bij Leverancier ophaalt, stelt Leverancier Afnemer desgewenst in de gelegenheid de zaken bij Leverancier op een geijkte weegschaal te wegen of in zijn aanwezigheid te doen wegen. In deze gevallen worden klachten over gewichtsverlies door Leverancier alleen in behandeling genomen voor zover een weging bij Leverancier heeft plaatsgevonden.

Lid 3

Afnemer dient de geleverde zaken onmiddellijk na levering op volledigheid en deugdelijkheid te onderzoeken.

Lid 4

Reclames terzake gebreken dienen, behoudens de navolgende uitzonderingen, schriftelijk binnen acht dagen na levering te geschieden, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. In geval van niet-bevroren vlees dienen reclames terzake gebreken binnen 24 uur na levering schriftelijk gemeld te worden, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. In geval de levering bevroren vlees betreft, dienen reclames binnen 72 uur na levering schriftelijk te geschieden, welke termijn eveneens als vervaltermijn te gelden heeft. Bij voormelde meldingen dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overgelegd, waaruit de juistheid, aard en omvang van de gebreken blijkt, bij gebreke waarvan Afnemer terzake die reclame(s) geen aanspraken jegens Leverancier geldend zal kunnen maken.

Lid 5

Reclames terzake niet uitwendig waarneembare gebreken, en van gebreken waarvan Afnemer aantoont dat hij deze ondanks grondig en deskundig onderzoek niet binnen de in het voorgaande lid genoemde termijnen heeft kunnen ontdekken en melden, dienen schriftelijk, voor wat betreft niet bevroren vlees binnen 24 uur na constatering, ingeval van bevroren vlees binnen 72 uur na constatering, en in overige gevallen binnen 10 kalenderdagen na constatering, een en ander tot ultimo 30 dagen na levering, aan Leverancier te worden gemeld, welke termijnen ieder als vervaltermijn te gelden hebben. In de bij de voorgaande volzin bedoelde gevallen dient bij de schriftelijke melding steeds een door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overgelegd, waaruit de juistheid, aard en omvang van de gebreken blijkt. Bij gebreke van een onderzoeksrapport zoals in de voorgaande volzin bedoeld, zal Afnemer terzake de betreffende reclame(s) geen aanspraken jegens Leverancier geldend kunnen maken.

Lid 6

Indien Leverancier een reclame van Afnemer aanvaardt, zal Leverancier naar keuze van Leverancier het gebrek kosteloos opheffen door aanvulling respectievelijk vervanging, dan wel Afnemer voor het deel waarop de tekortkoming betrekking heeft, crediteren. Leverancier is tot de in de voorgaande volzin bedoelde verplichtingen slechts gehouden, indien en voor zover Afnemer aantoont dat de gestelde gebreken respectievelijk tekortkomingen het gevolg zijn van aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden. Leverancier is desgewenst gerechtigd een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming te doen, in welk geval Afnemer gehouden is daaraan alle door Leverancier gewenste medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Afnemer terzake de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens Leverancier geldend zal kunnen maken.

Lid 7

In geval van een tekortkoming zoals in dit artikel bedoeld, zal Afnemer de met Leverancier gesloten overeenkomst slechts kunnen ontbinden indien Afnemer aantoont dat de gestelde tekortkomingen aan Leverancier zijn toe te rekenen, en in dat geval slechts nadat Afnemer Leverancier een in alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn heeft geboden de gestelde gebreken op aanvaardbare wijze op te heffen, en eveneens slechts indien instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.

Lid 8

Reclames terzake de hoogte van door Leverancier verzonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 9

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier geldt de voldoening door Leverancier aan het in lid 6 van dit artikel bepaalde als enige schadevergoeding. Met inachtneming van het hierna in artikel 18 van deze algemene voorwaarden bepaalde, is Leverancier tot het voldoen van enige andere schadevergoeding, in welke vorm dan ook, niet gehouden.

 

Artikel 12: Retourzendingen

Lid 1

Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door Leverancier aangenomen, mits dit franco geschiedt.

Lid 2

Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt geen goedkeuring door Leverancier in.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Lid 1

Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

Lid 2

Indien Leverancier in het kader van de met Afnemer gesloten overeenkomst ten behoeve van Afnemer door Afnemer te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat Afnemer ook deze vordering van Leverancier geheel heeft voldaan.

Lid 3

De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die Leverancier jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier.

Lid 4

Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, kan en mag Afnemer de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het in het volgende lid van dit artikel bepaalde. Dit is een verpandingsverbod in de zin van artikel 3:83 lid 2 Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Lid 5

Het is Afnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is Afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Lid 6

Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Afnemer verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra Leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Leverancier op Afnemer uit welken hoofde dan ook. Dit zijn verpandingsverboden in de zin van artikel 3:83 lid 2 Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Lid 7

Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige

zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te bewaren.

Lid 8

Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan Leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Leverancier te kennen geeft dit te wensen, door Afnemer aan Leverancier worden verpand op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Leverancier op Afnemer uit welken hoofde dan ook.

Lid 9

Indien Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier tekortschiet of Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, en onverminderd alle overige in dat geval aan Leverancier toekomende rechten, waaronder het recht op verrekening met eventueel door Leverancier geleden schade.

 

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)

In afwijking van het in het voorgaande artikel bepaalde geldt met betrekking tot door Leverancier aan in Duitsland gevestigde afnemers geleverde zaken het volgende:

 

(In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom Lieferanten an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die dem Lieferanten aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer zustehen.

Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für den Lieferanten her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen den Lieferanten. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des Lieferanten mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt der Lieferant zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschlie_lich Wertschöpfung) wie folgt:

  1. Das Miteigentumsanteil des Lieferanten entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltware des Lieferanten zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
  2. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erhöht sich der Miteigentumsanteil des Lieferanten um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht der Lieferant an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser anderen Lieferanten bestimmt. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Lieferanten mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang des Eigentumsanteils des Lieferanten zur Sicherung am Lieferanten ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Lieferanten für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten.
  3. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Lieferanten ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des Lieferanten stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des Lieferanten selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist der Lieferant berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn der Lieferant dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des Lieferanten um mehr als 10%, so wird der Lieferant auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben. Scheck-/Wechsel-Zahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.

 

Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen

Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of op enigerlei wijze te bezwaren.

 

Artikel 16: Betaling

Lid 1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde, dienen betalingen aan Leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Lid 2

Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals is overeengekomen. Afnemer is nimmer gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op Leverancier.

Lid 3

Leverancier is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Lid 4

Indien door Leverancier ten aanzien van bepaalde te leveren of geleverde goederen betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 5

De kosten voor rekening van Leverancier, voorgeschoten door Afnemer, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn.

Lid 6

Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met levering voort te gaan, van Afnemer afdoende zekerheid voor de nakoming van alle, dan wel een gedeelte van zijn betalingsverplichtingen, te verlangen.

Lid 7

Leverancier is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien Afnemer in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier de overeenkomst in dat geval te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, en onverminderd de in dat geval overigens aan Leverancier toekomende rechten.

Lid 8

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook genaamd, van Afnemer in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, ingeval meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, de betalingen in de eerste plaats in mindering strekken van de hoofdsom van de factuur van oudste datum.

Lid 9

Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en aan Leverancier zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der onbetaalde factuur/facturen een rente verschuldigd van 10% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Lid 10

Indien Afnemer ingevolge het in lid 9 van dit artikel bepaalde in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Leverancier op Afnemer openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17: Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten

Alle door Leverancier in verband met de invordering van vorderingen op Afnemer te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen hoofdsom dan wel naar rato van de waarde van de anderszins van Afnemer te vorderen prestatie, op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 150,– zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat Leverancier te allen tijde gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voor zover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom, dan wel over de waarde van de anderszins van Afnemer te vorderen prestatie, en wel als volgt:

over de eerste € 2.500,– 15%

over het meerdere tot € 5.000,– 10%

over het meerdere tot € 10.000,– 5%

over het meerdere tot € 200.000,– 1%

over het meerdere 0,5%

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

Lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in lid 9 van artikel 11 van deze algemene voorwaarden is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier en behoudens indien en voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht.

Lid 2

Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3

Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geval van een eventuele aansprakelijkheid van Leverancier een op haar rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zijn beperkt tot 50% van de met Afnemer bij de overeenkomst overeengekomen prijs excl. BTW, met dien verstande dat, indien de overeenkomst betrekking heeft op deelleveringen, of Leverancier gebruik heeft gemaakt van haar recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden, in dat geval een op Leverancier rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zal zijn beperkt tot 50% van de op dat deel van de overeenkomst betrekking hebbende prijs, waarmee het schadegeval ten nauwste samenhangt, met dien verstande dat een verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zal zijn beperkt tot € 25.000,–.

Lid 4

Afnemer dient binnen 10 dagen na ontdekking van schade daarvan schriftelijk mededeling aan Leverancier te doen, bij gebreke waarvan Afnemer terzake die schade geen aanspraken meer jegens Leverancier geldend zal kunnen maken. Tevens dient Afnemer in dat geval aan Leverancier alle medewerking te verlenen bij een eventueel onderzoek door Leverancier naar aard, omvang en oorzaak van de gestelde schade, op straffe van verval van eventuele aanspraken van Afnemer op Leverancier terzake die schade.

Lid 5

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht van Afnemer op Leverancier één jaar na het ontstaan van schade of een begin daarvan.

 

Artikel 19: Vrijwaring

Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier, en behoudens voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht, is de Afnemer gehouden tot schadeloosstelling van Leverancier van alle kosten, schade en interesten, die voor Leverancier mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van dan wel als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst tegen Leverancier worden ingesteld. Afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Leverancier.

 

Artikel 20: Algemene Levensmiddelen Verordening

Afnemer is verplicht zich terzake de door Leverancier geleverde zaken stipt te houden aan alle verplichtingen die voor Afnemer voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 28 januari 2002 (General Food Law) en daarop geënte regelgeving. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover Afnemer zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt.

 

Artikel 21: Bewijs van administratie

Behoudens het bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in de administratie van Leverancier voorkomende gegevens beslissend.

 

Artikel 22: Opschorting en ontbinding

Lid 1

Onverminderd het in de voorgaande artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is Leverancier gerechtigd, indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of Afnemer aan zijn verplichtingen uit voornoemde overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van Afnemer, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, dan wel beslag ten laste van Afnemer, hetzij zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van Leverancier op vergoeding van de door haar geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.

Lid 2

In geval van ontbinding, zoals in het voorgaande lid bedoeld, wordt de aan Leverancier verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is betaald en van de door de Leverancier nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.

Lid 3

Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die Leverancier op dat moment op Afnemer heeft terstond volledig opeisbaar zijn.

 

Artikel 23: Nederlandse tekst bindend

Indien de onderhavige algemene voorwaarden tevens in een buitenlandse taal zijn of worden opgemaakt, zal in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening over de betekenis en/of interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst en interpretatie van deze algemene voorwaarden steeds beslissend zijn.

 

Artikel 24: Geschillen / toepasselijk recht

Lid 1

Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk, met dien verstande dat voor zover een levering ziet op een in Duitsland gevestigde afnemer voor wat betreft het in artikel 14 van deze algemene voorwaarden bepaalde Duits recht van toepassing is.

Lid 2

Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank binnen wiens arrondissement Leverancier is gevestigd, onverminderd het recht van Leverancier om Afnemer voor de volgens de gewone regels van het recht bevoegde rechter te dagen.